برگزاری جلسات B2B

تدارک جلسات مذاکره رو در رو از دیگر راهکارهایی است که پارس رستاک در کنار برگزاری رویدادهای خود ارائه می نماید تا مسیر رسیدن به اهداف سازمان های مشارکت کننده در نمایشگاه های خود را هموار تر سازد